Miljontals kronor ska investeras i Grönklitt

Grönklittsgruppen vill investera stort i Grönklitt.

Men för att möjliggöra denna satsning måste dock vatten- och avloppskapaciteten öka dramatiskt. Därför vill gruppen tillsammans med kommunen investera närmare 94 miljoner kronor i området.
– Det är en stor utmaning, en stor investering, men vi har ett koncept nu som kommer fungera, säger kommunalråd Mikael Thalin (C).

Orsa kommun kommer i dag att ta ställning till ett förslag om att ytterligare utreda möjligheterna att förse Grönklittsområdet med bättre vatten och avlopp.

Mikael Thalin (C) anser att det är viktigt att kommunen är en part i dessa satsningar.

Han påpekar att om Grönklitt utvecklas kommer det att stärka det lokala näringslivet och kommunen ser positivt på att fler arbetstillfällen ökar i trakten.

– Turismen är oerhört viktig för Orsa. Grönklitt i sammanhanget är vår juvel i kronan tillsammans med campingen. För kommunen är det viktigt att utvecklingen kan fortsätta, förklarar Mikael Thalin.

Nästa stora steg för Grönklitt är att bygga en ny lodge. De ska också investera i liftar och annat. Men en förutsättning för denna satsning är att framtidskartan är lagd tillsammans med kommunen.

– Vi slår i taket på många olika sätt här i Grönklitt. Det finns en efterfråga som vi inte klarar av att möta, säger Anders Blomquist, vd Grönklittsgruppen, där han beskriver VA-kapaciteten som en bromskloss.

Han berättar att de under flera år har slagit rekord i antal besökare. De har ett nytt rekordår bakom sig både vad gäller sommar och vinter.

– Men vi kan inte investera här i området om vi inte vet att tillväxten kommer att öka de kommande åren, förklarar Anders Blomquist.

I dag finns det omkring fyratusen bäddar i Grönklitt.

De VA-satsningar som planeras gör det möjligt att utöka med ytterligare fyratusen sovplatser.

På sikt vill dock Grönklittsgruppen att 12 000 personer ska kunna slumra in någonstans i anläggningen.

Kapaciteten för nuvarande vatten- och avloppsreningsverk räcker dock inte för den planerade utvecklingen.

Därtill finns det driftproblem med avloppsreningsverket på grund av ojämn belastning.

En utredning om möjliga VA-lösningar för området har tagits fram. Denna rapport visar att det bästa alternativet för att lösa VA-frågan är att dra överföringsledningar för vatten och spillvattenavlopp.

Det innebär att vattenverket i Grönklitt förstärks med vatten från Orsa vid behov. Avloppsreningsverket i Grönklitt byggs om till avloppspumpstation och allt spillvattenavlopp från Grönklitt skickas till Orsa samhälle.

Den totala kostnaden för projektet uppskattas till 94 miljoner kronor.

Parterna åtar sig att bära kostnader för detta enligt följande fördelning: Kommunen höjer aktiekapitalet i Orsa Vatten och Avfall AB med 20 miljoner kronor. Resterande kostnad ska fördelas med 60 procent för VA-kollektivet och 40 procent för Grönklittsgruppen.

Skulle den totala kostnaden för projektet överstiga 94 miljoner kronor ska nytt beslut tas av parterna.

I dag, måndag, kommer kommunen att ta ställning till förslaget.

– Det har en god förankring i kommunen. Jag utgår från att kommunstyrelsen ställer sig bakom inriktningen. Det är en stor utmaning, en stor investering, men vi har ett koncept nu som kommer fungera, säger Mikael Thalin.

 

Source: Avesta Tidning
Article: https://www.avestatidning.com/artikel/dalarna/orsa/miljontals-kronor-ska-investeras-i-gronklitt-det-ar-en-stor-utmaning

September 17, 2018

Travel & Tourism | Orsa

Back to archive