Regeringen inrättar exportcenter i Dalarna

Regeringen har nyligen fattat ett beslut om att inrätta ett regionalt exportcenter i Dalarna län enligt principen “en dörr in” för företag som vill ta klivet ut på exportmarknaden.

Den svenska exporten går generellt sett bra. Exporten ökade med hela fem procent i hela landet det senaste året, vilket kan jämföras med en ökning på endast en procent i genomsnitt under de senaste åtta åren. I Dalarna har exporten ökat med 5 procent under 2015.

Andelen exporterande företag är emellertid endast 10 procent av alla företag. Ett av regeringens mål är att andelen exporterande företag ska öka. Inrättandet av regionala exportcenter syftar till öka andelen exporterande företag samt att hjälpa framförallt små och medelstora företag att ta klivet ut på exportmarknaden.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg lanserade i september Sveriges exportstrategi för att stärka den svenska exporten och skapa nya jobb i hela Sverige. Strategin togs fram i dialog med näringslivet, som inte minst framförde att det var svårt att navigera bland olika offentliga aktörer som på olika sätt stöder exportsatsningar.

Regeringen har nu fattat beslut att inrätta regionala exportcentra – till en början – i sex län i Sverige: Skåne, Västra Götaland, Kronoberg, Östergötland, Dalarna och Västerbotten. Målet ska vara att varje företag får kontakt med rätt person i rätt organisation med sin fråga eller sitt problem inom en arbetsdag (24 timmar), enligt principen ”en dörr in”.

Hos de regionala exportcentra ska företag erbjudas stöd i sin internationalisering eller exportsatsning och exportcentra ska underlätta för företagen att hitta rätt bland de offentliga aktörer som på olika sätt ger stöd till affärsutveckling och internationalisering.

I varje regionalt exportcentrum ska den regionalt utvecklingsansvariga och den regionala representationen för Almi Företagspartner AB, nätverket Enterprise Europe Network, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Exportkreditnämnden och Tillväxtverket ingå i den mån sådan finns.

Även handelskamrar, företagsinkubatorer och lokala näringslivskontor ska inbjudas att medverka om de vill det. Tillväxtverket ges i uppdrag att samordna inrättandet av dessa exportcentra.

- Dalarna är ett viktigt exportlän men kan bli ännu bättre. Exporten ökade med hela fem procent under 2015. När jag förra året lanserade Sveriges Exportstrategi var det mot bakgrund av att Sverige behöver ta marknadsandelar i världshandeln, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Jag vill att fler företag ska ta klivet ut på exportmarknaden. Därför inrättar regeringen nu ett regionalt exportcenter i Dalarna. Det måste vara lättare för företagen att hitta hjälp för att ta sig ut på exportmarknaderna. Inom 24 timmar ska varje företag ha fått hjälp med sin fråga eller problem, fortsätter Mikael Damberg.

Source: Cision
Article: http://news.cision.com/se/naringsdepartementet/r/regeringen-inrattar-exportcenter-i-dalarna,c9937359

March 18, 2016

Back to archive