Tre av fem företagare inom besöksnäringen är utlandsfödda

Mer än var tredje anställd inom besöksnäringen är född utomlands. Det gör att hotell och restaurang är den näring som erbjuder i särklass flest jobb till utlandsfödda i förhållande till sin storlek, visar Visitas kartläggning.

Andelen utrikesfödda inom besöksnäringen ökade stadigt mellan åren 2008 och 2016. Går man ännu längre tillbaka i tiden och tittar på perioden 2000–2016 har 60 procent av de nya jobben inom näringen gått till utlandsfödda. I dag är 39 procent av de som arbetar inom näringen födda utanför Sveriges gränser.

– Vi har sammanställt statistik över de anställda inom näringen för att på så sätt visa vilken roll besöksnäringen har för sysselsättningen av utlandsfödda i Sverige, både som företagare och anställda, säger Björn Arnek, avdelningschef för ekonomisk och statistisk analys på Visita.

Första jobbet finns för många nyanlända inom besöksnäringen. En förklaring är att vägen in är lättare här än i många andra näringar eftersom introduktion och utbildning ofta kan ske på arbetsplatsen. Nästan hälften av jobben i hotell- och restaurangnäringen utförs av köks- eller restaurangbiträden och av städare.

Visitas sammanställning visar också att tre av fem företagare inom besöksnäringen är födda utomlands. Av alla utlandsfödda som driver någon form av företag i Sverige är 15 procent verksamma inom just besöksnäringen.

En av svensk arbetsmarknads största utmaningar är att minska arbetslösheten bland utrikesfödda med som högst förgymnasial utbildning ligger på drygt 30 procent – trots att arbetslösheten sjunker generellt och att det bland inrikes födda i dag råder i stort sett full sysselsättning.

– Prognosen är att arbetslösheten bland utrikesfödda kommer att fortsätta att öka. Inflödet av nyanlända med kort utbildning ökar, vilket kan leda till att fler blir långtidsarbetslösa. För att få ut fler utlandsfödda med svag utbildningsbakgrund är det därför viktigt att företag ges bästa förutsättningar för att växa. Dessvärre har vi de senaste åren sett att trösklarna för att anställa blivit högre. Den höjda arbetsgivaravgiften för unga har exempelvis ökat kostnaderna avsevärt, säger Björn Arnek.

Source: Besöksliv
Article: http://www.besoksliv.se/nyheter/tre-av-fem-foretagare-inom-besoksnaringen-ar-utlandsfodda/